Viestinnän trendit vuonna 2018 ECM
13.6.2018

Viestintäalan suurimmat trendit ja haasteet vuonna 2018

Strategisen viestinnän suurimman empiirisen tutkimuksen, European Communication Monitorin, vuoden 2018 tulokset on julkistettu. Tutkimukseen vastasi yli 3 000 viestinnän ammattilaista eri puolilta Eurooppaa. Tässä oma koosteemme tutkimuksen tuloksista eli viestintäalan suurimmista trendeistä ja ajankohtaisista haasteista.


1. Luottamuksen rakentaminen valeuutisten aikakaudella

Suurimmaksi viestinnän haasteeksi ECM 2018 nimeää valeuutiset sekä niiden vaikutuksen luottamuksen rakentamiseen ja säilyttämiseen. Väärän ja harhaanjohtavan tiedon levitessä yhä helpommin viestinnän ammattilaisten tehtävänä on minimoida valeuutisten negatiivinen vaikutus organisaatioon ja sen maineeseen sekä pyrkiä säilyttämään sidosryhmien luottamus.

Suurin valeuutisten lähde on sosiaalinen media, mutta väärä tieto leviää myös massamediassa ja sisäisissä viestintäkanavissa. Väärät ja harhaanjohtavat uutiset vaikuttavat eniten organisaatioihin ja brändeihin yleisellä tasolla, mutta myös tuotteet, palvelut ja ihmiset joutuvat valeuutisten kohteiksi.

Yli 20 prosenttia viestinnän ammattilaisista kertoo, että valeuutiset ovat ainakin kerran vaikuttaneet heidän organisaatioonsa ja sen maineeseen. Harva kuitenkin sanoo valeuutisten vaikuttavan päivittäiseen työntekoon. Ainoastaan 12 prosenttia organisaatioista, joihin valeuutiset ovat vaikuttaneet, on ottanut käyttöön niiden tunnistamiseksi kehitettyjä menetelmiä. Isot yritykset ovat varautuneet väärän informaation leviämiseen parhaiten. Eniten parantamisen varaa taas on voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla.

Suomessa tilanne on muihin maihin verrattuna hyvällä mallilla: kiinnitämme valeuutisongelmaan eniten huomiota, vaikka arvioimme valeuutisten vaikutuksen maamme mediajulkisuuteen suhteellisen vähäiseksi.


2. Viestinnän johtamisen strategiset haasteet

Luottamuksen rakentamisen ja säilyttämisen lisäksi suurimpia haasteita viestinnän strategiselle johtamiselle ovat liiketoimintastrategian ja viestinnän linkittäminen keskenään sekä digitalisaation ja sosiaalisen median kehityksen mukana pysyminen.

Näiden kolmen päähaasteen lisäksi ajankohtaisia aiheita viestinnässä ovat muun muassa tiedon määrän jatkuva lisääntyminen, läpinäkyvyyden ja entistä aktiivisemman yleisön vaatimuksiin vastaaminen, big datan käyttö sekä uusien yleisöjen tavoittaminen ja kanavien hyödyntäminen rajallisilla resursseilla. Tutkimus myös korostaa viestinnän merkitystä organisaation sisäisen luottamuksen ja sitoutuneisuuden rakentajana sekä ylimmän päätöksenteon tukena.


3. Informaation tarjoaminen organisaation päättäjille

Yhä tärkeämpänä viestinnän tehtävänä on relevantin tiedon tarjoaminen organisaation päättäjille. Kun ympäröivä maailma digitalisoituu ja medioituu, tiedon saatavuutta pidetään tärkeänä osana organisaation menestystä. Tunnistamalla ja toimittamalla ajankohtaista tietoa mediasta ja sidosryhmistä viestinnän ammattilaiset luovat arvoa organisaatiolleen.

Eniten ja useimmin päättäjille tarjotaan tällä hetkellä raportteja ja tiivistelmiä ammattimedian ja sosiaalisen median uutisista. Paljon harvemmin tietoa jaetaan esimerkiksi kyselyistä, taustatutkimuksista, maineen kehittymisestä, sidosryhmistä tai benchmarkkauksesta. Mediamonitorointia, kyselytutkimuksia ja uutistiivistelmiä käytetään enemmän suurissa yrityksissä ja valtion organisaatioissa kuin esimerkiksi voittoa tavoittelemattomissa organisaatoissa.

Tällä hetkellä vain 36 prosenttia viestinnän ammattilaisista toimittaa päättäjille tietoa päivittäisestä sosiaalisen median seurannasta, mutta tutkimuksen mukaan osuus tulee kasvamaan tulevina vuosina.


4. Resurssien ja odotusten ristiriita

Yli kolme neljäsosaa vastaajista sanoo organisaationsa ylimmän johtajan ymmärtävän viestinnän merkityksen organisaatiolle. Mutta vaikka ylin johto ymmärtää viestinnän merkityksen, on viestijöillä huoli resurssien riittävyydestä. Neljä kymmenestä kertoo kokevansa stressiä työpäivien aikana, ja neljäsosa kertoo, ettei heillä ole käytössään tarvittavia resursseja päivittäisen stressin hallintaan.

Kolme neljästä viestijästä sanoo olevansa onnellisia työssään, mutta työtyytyväisyys on hiljalleen laskenut vuodesta 2010. Tämä on huolestuttava kehityssuunta, sillä tyytyväinen työntekijä on myös sitoutuneempi organisaatioon. Viestijän sitoutuneisuus taas linkittyy organisaatiokulttuuriin, organisaation luottamuksen asteeseen ja viestijän suoriutumiseen johtamistehtävissä.

Viestinnän odotetaan mahdollistavan organisaation muutokset ja edistävän organisaatiokulttuuria, tarjoavan tietoa johdolle, hoitavan mainehaasteet ja tarttuvan ympäröivän maailman mahdollisuuksiin. Nämä toiveet ja odotukset eivät toteudu, jos viestinnällä ei ole käytettävissä tarvittavia resursseja.


Kaikkien ECM-tutkimusten raportit ovat luettavissa täällä: http://www.communicationmonitor.eu/european-communication-monitor-all-reports/


Lisää Jokirannan juttuja