Pilkku päälauseiden välissä, osa 1

Pää- ja sivulauseiden väliin tulee pilkku, mutta erotetaanko kaksi päälausetta toisistaan pilkulla? Pilkutuksen tarpeen ratkaisee se, onko päälauseilla yhteinen lauseenjäsen eli esimerkiksi sama tekijä tai ajanmääre.

Päälause on merkityksensä ja muotonsa puolesta itsenäinen lause, joka voi muodostaa virkkeen yksinään. Päälausetta täydentää usein sivulause, mutta päälause voi muodostaa virkkeen myös toisen päälauseen kanssa. Päälauseita erottavat rinnastuskonjunktiot ja, sekä, -kä, tai, vai, eli, mutta, vaan ja sillä.

Päälause + sivulause: Rakastan kirjoittamista, koska voin hyödyntää siinä rikasta mielikuvitustani.
Päälause + päälause: Rakastan kirjoittamista, mutta minulla ei ole siihen nykyään paljon aikaa.

Pää- ja sivulauseet erotetaan toisistaan pilkulla, mutta päälauseiden välillä pilkutuksen tarpeen ratkaisevat yhteiset lauseenjäsenet. Päälauseita ei eroteta pilkulla, jos niillä on jokin yhteinen lauseenjäsen, kuten tekijä eli subjekti, tekemisen kohde eli objekti tai ajan- tai paikanmääre.

Toimittaja haastatteli minua ja kirjoitti sen pohjalta artikkelin.
Lehti painettiin yöllä ja jaettiin postilaatikoihin aamulla.
Toukokuussa uudet kesätoimittajat tulevat taloon ja perehdytys lehdentekoon alkaa.

Jos yhteistä lauseenjäsentä ei ole, päälauseita erottaa pilkku.

Toukokuussa uudet kesätoimittajat tulevat taloon, ja heinäkuussa vakituiset toimittajat lomailevat.